Het Werkman Archief
Het Werkman Archief omvat een grote hoeveelheid archief- en documentatiemateriaal over het leven en werken van de Groningse drukker/kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945). Dit materiaal is verzameld door Jan (van Loenen) Martinet en het Stedelijk Museum te Amsterdam. Martinet werkte lange tijd als conservator van prenten en tekeningen in de collectie van het Stedelijk Museum, bracht daar een omvangrijke collectie werken van Werkman bijeen en ontwikkelde zich gaandeweg tot kenner bij uitstek van diens werk. Van de oprichting tot zijn dood (1993) maakte Martinet deel uit van het bestuur van de Stichting H.N. Werkman.

In de periode 2002-2011 bevond het archief zich ten behoeve van het Werkman Project als bruikleen in het Groninger Museum en werd ondermeer de digitaal raadpleegbare inventaris samengesteld. De catalogus van het archief is raadpleegbaar via http://archieven.groningermuseum.nl. Inmiddels is het archief terug naar het Stedelijk Museum Amsterdam. Het archief bevat bijvoorbeeld correspondentie van Werkman en geadresseerden; foto’s van Werkman en zijn familie; vakliteratuur (o.a. boeken, tentoonstellingscatalogi, artikelen); publiciteitsmateriaal (o.a. affiches, uitnodigingen); documentatie over het oeuvre (o.a. recensies, werkdossiers, dia’s, videobanden, films, documentaires, interviews).

Toegankelijkheid
Het Werkman Archief is vanaf 2012 na afspraak toegankelijk voor het publiek in het Stedelijk Museum Amsterdam. In het kader van een meeromvattend inventariserings- en digitaliseringsproject van het Groninger Museum met betrekking tot het Archief van het Groninger Museum rondom collectie De Ploeg en het naoorlogse modernisme in Groningen zijn relevante stukken uit het Werkman Archief gedigitaliseerd. In de loop van 2012 zullen de scans van archiefstukken via de inventarislijst van het Werkman Archief raadpleegbaar worden.