Deze brief aan Helen Spoor schreef Werkman in verband met een uitnodiging om te exposeren in Kunstzaal Helen Spoor in Amsterdam.

17 October 1939

Zeer geachte Mevrouw Spoor,

Uw schrijven van den 12 dezer heeft mij aangenaam verrast en bijzonder veel genoegen gedaan. Het spijt mij dat ik U niet eerder heb kunnen antwoorden, ik verzoek U dit te willen excuseeren.
Uw vriendelijk aanbod om in Uw nieuwe kunstzaal een tentoonstelling van mijn werk te willen maken stel ik op hoogen prijs en neem ik gaarne aan. Van den Heer Jan Wiegers en anderen heb ik reeds van Uw kunstzaal vernomen en gehoord dat de inrichting bijzonder mooi geworden is. Dat de Heer Sandberg Uw expositieruimte voor mijn werk geschikt acht is voor mij zeer vereerend en ik waardeer het ten zeerste dat U de moeite hebt genomen om het werk in oogenschouw te nemen. Met de in Uw schrijven genoemde condities kan ik mij uitstekend vereenigen. Spoedig hoop ik in de gelegenheid te zijn met U kennis te maken, ook omdat het inderdaad het beste is dat voor een definitieve regeling persoonlijk overleg gepleegd wordt.
U vraagt titels en prijzen. Het is moeilijk om ze afzonderlijk te betitelen van hieruit, als prijs heb ik den Heer Wiegers f 40,- per stuk opgegeven, welk bedrag hij ook aan den Heer Sandberg heeft genoemd.
Als ik nog even van U mag vernemen wanneer U de tentoonstelling denkt te kunnen houden en wanneer U mij kunt ontvangen, dan zal ik mijn werkzaamheden regelen.

Met de meeste hoogachting,

H.N. Werkman