Werkman had de redactie van Het Overzicht, een Belgisch avantgardistisch tijdschrift, een nummer van The Next Call toegezonden.


Groningen 12 Augustus 1924

Mijne Heeren,

Hierbij zend ik U per gelijke post als drukwerk een exemplaar van een werkje dat op ongeregelde tijden in beperkte oplage verschijnt. Behoudens een enkele medewerker verzorg ik het alleen, ook wat zetten en drukken op de handpers betreft. Indien het U mocht interesseeren wil ik U gaarne voortaan bij berschijning – van de andere reeds verschenen nummers zijn weinige meer voorradig – verdere nummers doen toekomen bijv. in ruil voor Het Overzicht, doch daar de ruil dan wat al te veel in mijn voordeel zou zijn, wil ik U af en toe ook eenig ander grafisch werk, met houtblokken in kleur op de handpers gedrukt, toezenden, teneinde de relaties te veraangenamen.
Uwe berichten hieromtrent wachtend,

Met groet, hoogachtend,

H.N. Werkman